The Prince of Wales and The Duchess
of Cornwall

The Duke and Duchess of Cambridge

Prince Harry

Open

Clar-mineachaidh

A Mhòrachd Rìoghail – His Royal Highness

arc-eòlas – archaeology

Àrd Stiùbhard na h-Alba – High Steward of Scotland

Àrd-Chòrnaileir – Colonel-in-Chief

bàta milleadh tilgean-stiùiridh – guided missile destroyer

bun-stèidh – constitution

corpeòlas – anthropology

fuasglaidhean practaigeach – practical solutions

Iar-Cheannard – Deputy-in-Chief

meur iomallach – remote outpost

Na Camshrònaich – The Camerons

Na Feachdan Armaichte – the armed forces

Na Gòrdanaich – The Gordons

Na Seaforthaich – The Seaforths

neach-tionnsgain carthannais – charitable entrepreneur

oide - tutor

Oighre a' Chrùin – Heir to the Throne

Prionnsa na Cuimrigh – The Prince of Wales

Rèiseamaidean Gàidhealach – The Highlanders (lit: Highland Regiments)

siostam moraireachd na h-Alba – Scottish peerage (lit: system of peerage of Scotland)

Related News

More news