Sign up to our newsletter

Get the latest updates about Their Royal Highnesses including news, events and photos straight to your inbox

The Prince of Wales and The Duchess
of Cornwall

The Duke and Duchess of Cambridge

Prince Harry

Open

Diùc is Bana-dhiùc Chambridge

B’ ann ann an Alba a choinnich Diùc is Bana-dhiùc Chambridge ri chèile an toiseach nuair a bha iad le chèile nan oileanaich ann an Oilthigh Chill Rìmhinn, ann an Alba.

San t-Sultain 2001, thòisich Diùc Chambridge air cùrsa ceum M. A. le Urram ceithir bliadhna ann an Eachdraidh Ealain aig Oilthigh Chill Rìmhinn. An dèidh dà bhliadhna den chùrsa a dhèanamh rinn an Diùc inntinn an-àirde prìomhachas a thoirt dha Cruinn-eòlas, seach Eachdraidh Ealain.

Cheumnaich A Mhòrachd Rìoghail le ceum  2:1 air Diardaoin 23mh Ògmhios 2005 aig cuirm ann an Cill Rìmhinn.  Bha a’ Bhànrigh, Diùc Dhùn Èideann agus Diùc is bana-dhiùc Baile Bhòid (mar a dh’aithnichear Prionnsa na Cuimrigh is Bana-dhiùc na Còirn ann an Alba) an làthair aig cuirm a’ cheumnachaidh.

Chlàraich Bana-dhiùc Chambridge cuideachd aig Oilthigh Cill Rìmhinn ann an 2001 agus cheumnaich i ann an 2005 le ceum 2:1ann an Eachdraidh Ealain.

Aig a’ bhanais aca, bha Diùc is Bana-dhiùc Chambridge airson an ceanglaichean ri Alba a chomharrachadh le bhith a’ sgeadachadh Cèice Rìoghail na Bainnse le 17 diofar fhlùraichean deighte, nam measg, am Fòghnan, samhla nàiseanta na h-Alba.

Dh’iarr Diùc is Bana-dhiùc Chambridge gun deigheadh gibht sam bith a bha daoine airson a thoirt seachad a thoirt mar thabhartas charthannach dha Maoin Charthannach Na Bainnse Rìoghail a tha a’ cur taic ri grunn bhuidhnean carthannach a chaidh an taghadh gu sònraichte leis a’ chàraid.

Am measg an fheadhainn a thagh am Mòrachdan Rìoghail bha the Scottish Community Foundation; Ocean Youth Trust UK a tha ag obair ann an Alba a bharrachd air Èirinn a Tuath agus ann an Ceann a Tuath is Deas Shasainn, agus Venture Trust.

Tha The Scottish Community Foundation a’ cuideachadh dhaoine is chompanaidhean gus an tabhartasan carthannach a chur a dh’ionnsaigh nam buidhnean carthannach Albannach agus nam buidhnean coimhearsnachd air nach eilear cho eòlach. 

Tha dleastanas air Ocean Youth Trust UK airson atharrachadh math a bhrosnachadh ann an daoine òga tro dhùbhlan dàn-thursan seòlaidh. Tha na bhòidsean a’ cuideachadh daoine òga gus an comasachd a lorg.

Tha Venture Trust a’ cuideachadh daoine òga air bheag chothrom, a th’ air an cumail sìos agus so-leònta airson togail air a’ mhisneachd, bhrosnachadh, rùn is sgilean beatha a tha riatanach airson atharrachaidhean cuideachail a dhèanamh nam beatha.

Na dhreuchd armailteach tha Diùc Chambridge co-cheangailte ri grunn rèisimeidean bho trì meuran de Fheachdan Armailteach Bhreatainn  agus tha e na Àrd Cheannard Cabhlaich na h-Alba (Na Nèibhidh Rìoghail) mar a chaidh a shuidheachadh leis a’ Bhànrigh ann an 2006. Thadhail an Diùc, a tha cuideachd na Cheannard Cabhlaich air na Bàtaichean-aigeil, air Prìomh Oifisean Nèibhidh Rìoghail na h-Alba ann am Faslane san Dàmhair 2010 gus Prìnichean Bacaidh Òir/Gold Deterrent Pins a bhuileachadh air 22 oifigear nèibhidh.

Sa Ghearran 2011, thill an Diùc is a’ Bhana-dhiùc gu Cill Rìmhinn dìreach dà mhìos ron bhanais aca, airson cuirmean an 600mh cinn-bliadhna an Oilthighe a chur air bhog. 

Thàinig Diùc Chambridge gu bhith na neach-taice airson Tagradh an 600mh cinn-bliadhna aig Oilthigh Cill Rìmhinn agus fhad ‘s a bha e air chuairt ann bhruidhinn e le blàths mu Cill Rìmhinn.

Thuirt e:  “’S e àm sònraichte dhomh fhìn is dha Catherine a tha seo. Tha e a’ faireachdainn mar gum bitheamaid air a thighinn dhachaigh.

“Ged a tha Oilthigh Cill Rìmhinn na h-aon de shàr stèidheachdan rannsachaidh na Roinn Eòrpa, an treas oilthigh as aosta ann an dùthchannan Beurla an t-saoghail agus gu dearbh an t-oilthigh as fheàrr san t-saoghal tha e fhathast a’ faireachdainn mar gu bheil sinn air a thighinn dhachaigh. 

“Agus bhiodh e air a bhith mar sin dha ginealaichean de fo-oileanaich romhainn – gu dearbha dha oileanaich ann an 600 bliadhna.”

Related News

More news