Sign up to our newsletter

Get the latest updates about Their Royal Highnesses including news, events and photos straight to your inbox

The Prince of Wales and The Duchess
of Cornwall

The Duke and Duchess of Cambridge

Prince Harry

Open

Duges Cernyw a Chymru

Bob blwyddyn, y mae Duges Cernyw yn ymweld â Chymru yn rheolaidd ac yn gwneud gwaith elusennol, wrth gefnogi ei gŵr, Tywysog Cymru, yn ei waith fel Etifedd y Goron.

Y mae Ei Huchelder Brenhinol yn ymweld â Chymru yn rheolaidd gyda’i gŵr ac yn unigol ar gyfer gwaith swyddogol ynghyd â cymryd rhan yn Wythnos Cymru bob haf.

Yn 2012, wrth gynnal eu hwythfed taith haf flynyddol yng Nghymru, fe gyflawnodd y Tywysog a’r Dduges ddeunaw o ymweliadau gan gefnogi diwydiant twristiaeth Cymru, busnesau bychain, mentrau gwledig a chynaladwyedd.

Yr oedd yr ymweliadau yn cynnwys: ymweld â marchnad ffermwyr yn Aberaeron; mynychu gwasanaeth diolchgarwch yng Nghadeirlan Llanelwy yn Sir Ddinbych er mwyn dathlu rhoi statws ddinas i’r gymuned; ymweld â chanolfan bwyd fferm Bodnant yn Nyffryn Conwy; a chwrdd â phobl yng Ngheredigion a ddioddefodd gyda llifogydd diweddar, ac â’r gwasanaethau brys a’r mudiadau eraill a gynorthwyodd gyda’r gwaith achub.  

Aeth Eu Huchelderau Brenhinol ar y cyd i fynychu digwyddiad yng Nghadeirlan Aberhonddu i nodi llwyddiant cronfa apêl, ac fe aeth Dduges Cernyw ymlaen i ymweld â gwirfoddolwyr ar Gamlas Brycheiniog a Mynwy er mwyn nodi ei dauganmlwyddiant.  Ymhlith ei gweithgareddau unigol eraill yr wythnos honno, fe gynhaliodd y Dduges dderbyniad yn Llwynywermod ar gyfer plant a rhieni hosbis Ty Hafan yn Ne Morgannwg.

Y mae Duges Cernyw yn Noddwr neu’n Llywydd ar nifer o elusennau sy’n gweithredu yng Nghymru.

Fel Llywydd Barnardo’s, ym mis Mehefin 2010, aeth Ei Huchelder Brenhinol i weld Canolfan Deuluol y Caban Bach yn Rhes Meirion, Blaenau Ffestiniog sy’n darparu nifer o wasanaethau i’r gymuned leol.

Y mae Ei Huchelder Brenhinol hefyd yn Llywydd ar Maggie’s Cancer Caring Centres a agorodd eu canolfan bwrpasol newydd gyntaf yn Abertawe.  Y mae cynlluniau ar y gweill i agor canolfan yng Nghaerdydd yn y dyfodol.

Daeth y Dduges yn Noddwr ar Gerddorfa Ieuenctid Caerfyrddin Patron yn 2010 ac mae hi wedi bod yn Noddwr y Ymddiriedolaeth Gardd Ffisig y Bontfaen, ym Mro Morgannwg ers 2008.

Y mae gan y Dduges rai cysylltiadau cryfion eraill yng Nghymru nad ydynt yn ymwneud â’i safle fel noddwr. Ymhlith y rhai amlycaf yn hyn o beth yw’r elusen ganser plant LATCH (Llandough Aims to Treat Children with Cancer and Leukaemia with Hope) a ThÅ· Hafan, sy’n darparu gofal ar gyfer plant sydd â chlefydau sydd yn cwtogi bywyd ac sydd yn gofalu am eu teuluoedd hefyd.

Portffolio cynyddol arall ymlith gwaith y Dduges yw maes dioddefwyr trais ac ymosodiadau rhywiol. Yn 2011, fe aeth hi i ymweld â chanolfan sydd yn delio gydag achosion o ymosodiadau rhywiol yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.  

Cartref swyddogol Eu Huchelderau Brenhinol yng Nghymru yw Llwynywermod, Myddfai, ger Llanymddyfri yn Sir Gaerfyrddin.  Mae’r ystad yn cynnwys tua 192 acer, y mae 150 acer ohono’n borfa a pharc, a thua 40 acer yn goetir.    Yn ogystal â bod yn gartref swyddogol, fe ddefnyddir y bwthyn i gynnal cyfarfodydd a derbyniadau rheolaidd yno ar gyfer llawer o elusennau’r Tywysog a’r Dduges.

Y mae Ei Huchelder Brenhinol wedi cynnal llawer o’r derbyniadau hyn, gan gynnwys rhai ar gyfer Sefydliad y Merched a Maggie’s.

Yn 2012, gwahoddwyd plant o DÅ· Hafan gan y Dduges i gael te yng nghartref Cymreig Eu Huchelderau Brenhinol.

Y mae Eu Huchelderau Brenhinol hefyd yn aml yn cynnal derbyniadau gyda’r nos ar gyfer aelodau o’r gymuned leol yn y ffermdy yn Llwynywermod.

Recent News

More news