Sign up to our newsletter

Get the latest updates about Their Royal Highnesses including news, events and photos straight to your inbox

The Prince of Wales and The Duchess
of Cornwall

The Duke and Duchess of Cambridge

Prince Harry

Open

Press Releases

TYWYSOG CYMRU A DUGES CERNYW A'U HYMWELIAD HAF CYMREIG

Published on 22nd June 2015

Bydd Tywysog Cymru a Duges Cernyw yn treulio wythnos ym mis Gorffennaf yn dathlu mentrau a chymunedau Cymru. Bydd Eu Huchelderau Brenhinol yn ymweld â nifer o fusnesau, gan gynnwys cwmni teuluol y Village Bakery yn Wrecsam, lle byddant yn agor Academi Pobi newydd; byddant hefyd yn ymweld â Fferm Maesllwyni ger Penegoes ger Machynlleth, sy'n cynhyrchu cig oen organig; ymwelir hefyd â'r dylunwyr ffasiwn Charles a Patricia Lester yn Y Fenni a chwmni amddiffyn ac awyrofod General Dynamics UK Limited, ger Caerffili. Bydd y Dduges, sy'n Llywydd Cymdeithas Gwinllannoedd y Deyrnas Unedig, yn agor Gwindy newydd Ancre Hill yn Nhrefynwy.

Bydd y cwpl Brenhinol yn ymweld â phentrefi a threfi led led Cymru, gan gwrdd â phobl leol a rhannu ysbryd eu cymunedau. Er enghraifft, yn Llanarmon-yn-lâl ac yn ardal Llandysul byddant yn clywed sut y gweithiodd trigolion lleol gyda'u gilydd i achub eu tafarnau lleol, gyda chymorth menter Pub is the Hub, a sefydlwyd gan y Tywysog. Ymhlith uchafbwyntiau eraill yr wythnos bydd Tywysog Cymru yn ymweld â stadiwm SWALEC i gwrdd â chwaraewyr Lloegr ac Awstralia wrth iddyn nhw baratoi ar gyfer cyfres gemau prawf y Lludw, a bydd Eu Huchelderau Brenhinol yn ymweld ag Eisteddfod Gydwladol Llangollen, y mae Ei Uchelder Brenhinol yn Noddwr arni.

Bob haf, bydd Eu Huchelderau Brenhinol yn treulio wythnos yn Llwynywermod, eu ty fferm Cymreig ger Llanymddyfri yn Sir Gaerfyrddin, gan ymweld â gwahanol rannau o Gymru.  Y mae'r Tywysog a'r Dduges hefyd yn cynnal digwyddiadau yn Llwynywermod; eleni, bydd y digwyddiadu yno yn cynnwys noson o gerddoriaeth dan ofal Coleg Cerdd a Drama Cymru. Bydd Ei Huchelder Brenhinol yn cynnal parti te ar gyfer plant hosbis Ty Hafan, gan gynnwys adloniant gan Opera Ieuenctid Caerfyrddin. Y mae'r Tywysog yn Noddwr ar hosbis Ty Hafan ac mae'r Dduges yn Noddwr ar y cwmni opera.  Bydd y cwpl hefyd yn ymweld â'r ardal leol –  gyda Ei Uchelder Brenhinol yn dadorchuddio peiriant Pelydr-X ac yn cyfarfod â staff a chleifion yn Ysbyty Llanymddyfri tra bydd Ei Huchelder Brenhinol yn mynychu Gwyl Flodau gyntaf pentref Rhandir-mwyn ac yn cyfarfod â rhai o'r grwpiau cymunedol sydd yn defnyddio YMCA Llanymddyfri.

Bydd y Tywysog hefyd yn cynnal nifer o ddigwyddiadau er budd ei elusennau. Yn ystod ei ymweliad â Stadiwm SWALEC, bydd Ei Uchelder Brenhinol yn treulio amser gyda phobl ifanc sydd yn cymryd rhan mewn rhaglen hyfforddi lletygarwch dan ofal Ymddiriedolaeth y Tywysog; bydd hefyd yn ymweld â 'Too Good To Waste', sef canolfan a menter gymunedol a sefydlwyd gan yr Ymddiriedolaeth ac sydd yn hybu ailgylchu ac ailddefnyddio. Yng Ngharchar y Parc ger Pen-y-bont ar Ogwr, bydd yn cwrdd â throseddwyr ifanc sydd yn cymryd rhan mewn rhaglen hyfforddiant peldroed dan ofal yr Ymddiriedolaeth. Ym mhlasty hanesyddol Nanteos ger Aberystwyth, bydd y Tywysog yn mynychu digwyddiadau er budd Menter Mynyddoedd y Cambrian, sydd yn ceisio helpu ffermwyr yr ardal, a'i elusen PRIME Cymru, sy'n darparu cymorth ymarferol i bobl 50 a throsodd sydd yn dymuno aros yn weithgar yn economaidd.

Dywedodd llefarydd ar ran Clarence House: 'Y mae'r Tywysog a'r Dduges bob amser ym mwynhau eu hymweliad haf blynyddol â Chymru. Maen nhw'n edrych ymlaen yn fawr at ymwneud â chymunedau mewn rhannau gwahanol o'r wlad, a gweld mentergarwch Cymru yn ei holl amrywiaeth eang.'    

Nodiadau ar gyfer Golygyddion

Ar gyfer rhestr ymweliadau Eu Huchelderau Brenhinol yn ystod Wythnos Cymru, gwelwch http://www.princeofwales.gov.uk/news-and-diary/diary

Bydd nodyn gweithredol yn cael ei ryddhau maes o law, gyda manylion ar drefniadau achredu.

Ar Ddydd Llun Gorffennaf 6ed fe wneir cyhoeddiad am Delynor/es Swyddogool newydd Tywysog Cymru.

Am fwy o wybodaeth ar fentrau ac elusennau'r Tywysog:
http://www.pubisthehub.org.uk/
http://www.princes-trust.org.uk/
http://cambrianmountains.co.uk/
http://www.primecymru.co.uk/