Sign up to our newsletter

Get the latest updates about Their Royal Highnesses including news, events and photos straight to your inbox

The Prince of Wales and The Duchess
of Cornwall

The Duke and Duchess of Cambridge

Prince Harry

Open

Press Releases

Tywysog Cymru yn nodi diwrnod cenedlaethol barddoniaeth gyda recordiad newydd o waith Dylan Thomas

Published on 3rd October 2013

Y mae Tywysog Cymru, Noddwr Brenhinol Gwyl Dylan Thomas 100, wedi recordio un o'i hoff gerddi gan Dylan Thomas, sef 'Fern Hill', er mwyn nodi Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth.  

Dylan Thomas yw un o feirdd enwocaf Cymru, ac y mae Gwyl Dylan Thomas 100, a fydd yn rhedeg drwy gydol 2014, yn dathlu canmlwyddiant geni'r bardd gyda rhaglen lawn o weithgareddau led led y byd. 

Heddiw, y mae recordiad y Tywysog wedi cael ei roi arlein (Dydd Iau 3ydd Hydref) er mwyn nodi Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth. Un o gerddi enwocaf Thomas yw 'Fern Hill', cerdd sydd yn ail-greu awyrgylch plentyndod gwledig Cymreig. Dywedodd Tywysog Cymru: "Ar gyfer Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth, yr oeddwn yn falch iawn, os ychydig yn betrus! o fedru recordio un o fy ffefrynnau personol, 'Fern Hill', sy'n darlunio, mewn ffordd mor hiraethus, y profiad o fod yn blentyn yng ngefn gwlad Gorllewin Cymru. Ni allaf ond meddwl mai dyma un o'r pethau mawr y mae barddoniaeth Thomas yn ei wneud sef ysbrydoli pobl i werthfawrogi tirlun digymar Cymru." ¹

Yn ddiweddar, y mae'r Tywysog wedi ymweld â rhif 5 Cwmdonkin Drive, yn Abertawe, lle y cafodd Thomas ei eni, a'r Boat House yn Nhalacharn, Sir Gaerfyrddin, lle yr ysgrifennodd lawer o'i brif weithiau.  Sir Gaerfyrddin yw lleoliad cartref Cymreig y Tywysog, sef Llwynywermod ger Myddfai. Y mae Ei Uchelder Brenhinol yn awyddus i gymaint o bobl â phosib glywed gwaith Thomas. 

Croesawodd William Sieghart, Sylfaenydd Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth, recordiad y Tywysog: "Does dim dwywaith bod Tywysog Cymru yn caru'r gerdd deimladwy hon. Gobeithiaf y bydd llawer yn dilyn ei esiampl wych ar Ddiwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth. Dyma ddiwrnod i ddarganfod cerdd yr ydych yn ei charu - a'i rhannu ag eraill."

Y mae wyres Dylan Thomas, Hannah Ellis, hefyd yn Noddwr ar Wyl Dylan Thomas 100. Cyfarfu Hannah â'r Tywysog wrth iddo ymweld â Chwmdonkin Drive a'r Boat House. Dywedodd Hannah: "Yr oeddwn i mor falch o gwrdd â'r Tywysog yng nghartref fy nhad-cu yn Abertawe, yn rhinwedd ei swydd fel Noddwr Brenhinol, ac eto gyda'r Dduges yn y Boat House yn Nhalacharn yn ystod yr haf, ac mae'n wych ei fod yn chwarae cymaint o ran wrth ddathlu ein canmlwyddiant gyda darlleniad a fuasai wedi plesio fy nhad-cu yn fawr, a hynny o gerdd a oedd yn golygu cymaint iddo ef ac i'n teulu."

Arweinir Gwyl Dylan Thomas gan Lywodraeth Cymru. Dywedodd y Prif Weinidog,  Carwyn Jones: “Y mae Llywodraeth Cymru yn falch o arwain ar ddathliadu Dylan Thomas 100 ar gyfer 2014.  Bydd yr wyl yn atgyfodi angerdd dros lenyddiaeth ac yn ysbrydoli pobl o bob oed i gysylltu yn agosach gyda'n treftadaeth ddiwylliannol gyfoethog. Mae'n gyfle i arddangos Cymru ac i ddyrchafu statws eiconig y ffigwr llenyddol fawr hwn. Wrth i'r momentwm y tu ôl i'r wyl fawr hon gynyddu, gobeithiaf y bydd llawer o ymwelwyr yn cael eu hysgogi i ymweld â Chymru a darganfod yr ysbrydoliaeth y tu ôl i'r dreftadaeth.”

Nodiadau i Olygyddion

Bydd recordiad y Tywysog ar gael ar www.princeofwales.gov.uk o 0800 ar Ddydd iau 3ydd Hydref 2013. 

¹Gwnaeth y Tywysog ei sylwadau mewn rhagair ar gyfer rhaglen gwyl Dylan Thomas 100.

Am ragor o wybodaeth ewch i www.dylanthomas100.org

Y mae Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth yn ddathliad cenedlaethol o farddoniaeth sydd yn syrthio bob blwyddyn ar ddydd Iau cyntaf mis Hydref (Hydref 3ydd eleni, Hydref 2il yn 2014). Ers sefydlu Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth yn 1994, y mae wedi denu miliynau o bobl ar draws y wlad gyda digwyddiadau byw, gweithgareddau yn y dosbarth, sgyrsiau, darllediadau, trydariadau, a ffrwydradau afreolus o farddoniaeth.

www.nationalpoetryday.co.uk 

www.facebook.com/PoetryDayUK 

Yn ddiweddar, daeth 'Fern Hill' yn drydedd mewn rhestr o gerddi y mae gwrandawyr rhaglen "Poetry Please" ar BBC Radio Four wedi gofyn amdanynt dros gyfnod o 35 mlynedd. 

Y mae Llenyddiaeth Cymru, Cwmni Cenedlaethol datblygu llenyddiaeth yng Nghymru, yn trefnu dau brosiect mawr fel rhan o Wyl Dylan Thomas 100. Y cyntaf, Dylanwad / Developing Dylan, yw ffrwd Addysg yr wyl, ac fe'i cefnogir gan yr Adran Addysg a Sgiliau. Y mae'n cynnwys cynnal dros 2000 o weithdai ysgrifennu creadigol yng Nghymru ar thema Dylan Thomas yng Nghyfnodau Allweddol 2, 3 and 4; mae hefyd yn cynnwys cystadleuaeth ysgrifennu ryngwladol ar gyfer oedran 7-25, a rhaglen fyw o'r gair llafar a cherddoriaeth a fydd ar daith o amgylch prifysgolion Cymru a thu hwnt. Y mae'r ail elfen, sef A Dylan Odyssey, yn cynnig rhaglen o 23 o deithiau untro, hynod ac unigryw yng Nghymru, Lloegr a'r Unol Daleithiau, yn edrych ar eiriau a bydoedd Dylan Thomas drwy lygaid artistiaid cyfoes Cymru, gan gynnwys y comediwr Griff Rhys Jones, yr awdur a'r sgriptiwr Andrew Davies a Bardd Cenedlaethol Cymru Gillian Clarke.