The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall's Summer Visit to Wales

The Prince and The Duchess’ annual visit will coincide with the fiftieth anniversary of The Prince of Wales’s Investiture.

The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall will return to Wales for their fifteenth annual summer visit next week.  Their visit coincides with the fiftieth anniversary of His Royal Highness’s investiture as Prince of Wales and will be an opportunity to celebrate the range of Welsh charities, organisations and communities with which The Prince has been involved during the last five decades. During their week in Wales, Their Royal Highnesses will undertake over twenty engagements across the country.

The annual visit will also coincide with the fiftieth anniversary of Swansea’s city status, officially bestowed upon Swansea in 1969 to mark The Prince’s investiture. Their Royal Highnesses will visit Swansea on Wednesday 3rd July  to celebrate with members of the Swansea community, and meet guests from across the city, as well as representatives from Their Royal Highness’s charities and patronages working in Swansea and across Wales.

Earlier in the week His Royal Highness will be visiting The Prince’s Trust’s main call centre, located in Nantgarw, which acts as the charity’s first point of contact for over 72,000 young people who get in touch with The Trust each year over the phone alone.

On Tuesday, His Royal Highness will help mark the fiftieth anniversary of the South Wales Police Force, created in 1969 and now based in Bridgend. The Prince will hear about the force’s history and their newly opened headquarters whilst meeting officers serving across South Wales.

His Royal Highness will also launch The Prince of Wales Nursing Cadets, a scheme which will aim to enable young people to offer valuable services in the NHS in Wales. The Duchess of Cornwall will visit the Royal Voluntary Service (RVS) in Llandovery, to help celebrate its 40th anniversary. The Duchess is President of the RVS and will meet volunteers and local residents enjoying some of the many activities and social gatherings the RVS hosts.

During the visit The Prince and The Duchess will be based in His Royal Highness's house near Llandovery from where The Prince of Wales, Patron The Royal Welsh College of Music and Drama, and The Duchess of Cornwall will host a music and drama evening, featuring performances by the tenor Wynne Evans and the new Royal Harpist whose name will be announced on the day. 

Throughout the week, Their Royal Highnesses will meet local people in towns and villages the length and breadth of Wales, including New Tredegar, Llanover and Dolgellau where The Prince will meet those benefiting from The Prince’s Countryside Fund resilience programme.

The Duchess of Cornwall will also officially open Maggie’s new centre in Cardiff offering support to anyone affected by cancer and visit The Carmarthen and District Youth Opera of which Her Royal Highness is Patron.

The Prince will visit Mallwyd Church, where he will hear a traditional Welsh Plygain service for which The Prince has a longstanding admiration.

A Clarence House spokesperson said: 'The Prince and The Duchess always look forward to their annual summer visit and to meeting people from across Wales. Their Royal Highnesses will have the chance visit a wide variety of communities, organisations and charities, including many of their own Patronages which they know work so hard to make a positive difference.

‘Since The Prince of Wales’s investiture in 1969, His Royal Highness has taken great pride and joy in supporting the many charities and organisations which do vital work in Wales for its communities and for the preservation and promotion of Welsh life and culture. This year’s annual visit will also give His Royal Highness the opportunity to re-visit some of the places The Prince visited fifty years ago, including Swansea and The Morriston Tabernacle Chapel.’

 Notes to Editors

For a list of Their Royal Highnesses' engagements during Wales Week, please visit the Diary section of the website.

An operational note will be released in due course, which will contain details on how to apply for accreditation.

On 5th March 2019 Her Majesty The Queen hosted a reception to mark the 50th Anniversary of the Investiture of The Prince of Wales. Guests included leading figures in Welsh and UK public life, as well as representatives from The Prince of Wales’s many Welsh charities and patronages, including The Prince’s Trust Cymru, Llangollen International Musical Eisteddfod and the BBC National Orchestra & Chorus of Wales.

The Archbishop of Canterbury gave a speech at the reception. Read the speech here.

For more information on The Prince's charities and initiatives visit:

http://www.primecymru.co.uk/

http://www.princes-trust.org.uk/

 

YMWELIAD HAF BLYNYDDOL TYWYSOG CYMRU A DUGES CERNYW

1af– 5ed Gorffennaf 2019

Bydd ymweliad blynyddol y Tywysog a’r Dduges yn cyd-fynd gyda hanner canmlwyddiant Arwisgiad Tywysog Cymru.

Bydd Tywysog Cymru a Duges Cernyw yn dychwelyd i Gymru ar gyfer eu pymthegfed ymweliad haf blynyddol yr wythnos nesaf. Bydd eu hymweliad yn cyd-daro â hanner canmlwyddiant Arwisgiad ei Uchelder Brenhinol fel Tywysog Cymru ac fe fydd yn gyfle i ddathlu’r ystod o elusennau, sefydliadau a chymunedau y bu’r Tywysog yn ymwneud â nhw dros yr hanner can mlynedd. Yn ystod eu hamser yng Nghymru bydd Eu Huchelderau Brenhinol yn cynnal dros ugain o ddigwyddiadau gwahanol. 

Bydd eu hymweliad blynyddol hefyd yn cyd-daro â hanner canmlwyddiant Abertawe fel dinas.    Rhoddwyd statws dinas yn swyddogol i Abertawe yn 1969 er mwyn nodi’r Arwisgiad. 

Bydd Eu Huchelderau Brenhinol yn ymweld ag Abertawe ar Orffennaf 3ydd, er mwyn dathlu gydag aelodau o’r gymuned, ac i gwrdd â gwesteion o’r ddinas gyfan, ynghyd â chynrychiolwyr o elusennau Eu Huchelderau Brenhinol a’r sefydliadau lleol a Chymreig y maent yn Noddwyr arnynt. 

Yn gynharach yn yr wythnos bydd y Tywysog  yn ymweld â phrif ganolfan alwadau’r Prince’s Trust yng Nghymru yn Nantgarw, sydd yn gweithredu fel y man cyswllt cyntaf ar gyfer dros 72,000 o bobl ifanc sydd yn cysylltu â’r elusen bob blwyddyn dros y ffôn yn unig.
Ar y dydd Mawrth bydd Ei Uchelder Brenhinol yn cynorthwyo i nodi hanner canmlwyddiant Heddlu De Cymru, a gafodd ei sefydlu yn 1969 ac sydd â’i bencadlys ym Mhenybont ar Ogwr. Bydd y Tywysog yn clywed am hanes yr heddlu ac yn ymweld â’u pencadlys newydd tra’n cwrdd â swyddogion sy’n gwasanaethu ar draws de Cymru.

Bydd y Tywysog hefyd yn lansio Cadetiaid Nyrsio Tywysog Cymru, cynllun a fydd yn galluogi pobl ifanc i gynnig gwasanaethau pwysig i’r GIG yng Nghymru. Bydd Duges Cernyw yn ymweld â’r Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol (RVS) yn Llanymddyfri ar achlysur ei benblwydd yn 40 oed. Y Dduges yw Llywydd yr RVS ac fe fydd yn cwrdd â gwirfoddolwyr a thrigolion lleol a fydd yn mwynhau rhai o’r gweithgareddau niferus y mae’r RVS yn eu trefnu.  

Yn ystod yr ymweliad bydd y Tywysog a’r Dduges yn aros yn Llwynywermod, sef tŷ’r Tywysog ger Llanymddyfri. Yma bydd y Tywysog, sef Noddwr Coleg Cerdd a Drama Cymru, yn cynnal, ynghyd â’r Dduges, noson o gerddoriaeth a drama gyda pherfformiadau gan y tenor Wynne Evans a’r Delynores Frenhinol newydd, y bydd ei henw yn cael ei ddatgelu y diwrnod hwnnw.

Gydol yr wythnos bydd Eu Huchelderau Brenhinol yn cwrdd â phobl leol mewn trefi a phentrefi  ledled Cymru gan gynnwys Tredegar Newydd, Llanofer a Dolgellau lle bydd y Tywysog yn.cwrdd â rhai sydd wedi elwa ar un o raglenni y Prince’s Countryside Fund. 
Bydd hefyd yn agor canolfan newydd yr elusen Maggie’s yng Nghaerdydd, a fydd yn cynnig cefnogaeth i rai a effeithir gan ganser. Bydd hefyd yn ymweld ag Opera Ieuenctid Caerfyrddin a’r Cylch, y mae Ei Huchelder Brenhinol yn Noddwr arno.

Bydd y Tywysog yn ymweld hefyd ag eglwys Mallwyd lle bydd yn gwrando ar wasanaeth plygain haf traddodiadol.  Y mae’r Tywysog yn edmygu traddodiad y plygain ers tro.

Dywedodd llefarydd ar ran Clarence House: 'Y mae’r Tywysog a’r Dduges bob amser yn edrych ymlaen at eu hymweliad haf blynyddol acat y cyfle i gwrdd â phobl ar draws Cymru. Bydd gan Eu Huchelderau Brenhinol y cyfle i ymweld ag ystod eang o gymunedau, sefydliadau ac elusennau, gan gynnwys llawer y maen nhw’n Noddwyr arnynt, ac y meant yn gwybod sydd yn gweithio mor galed i wneud gwahaniaeth cadarnhaol.

“Ers Arwisgiad Tywysog Cymru yn 1969, y mae’r Tywysog wedi ymhyfrydu yn y dasg o gefnogi’r nifer fawr o elusennau a mudiadau sydd yn gweud gwaith allweddol dros Gymru, yn cynnal ei chymunedau ac yn hybu diwylliant a bywyd y wlad.  Bydd yr ymweliad eleni hefyd yn rhoi’r cyfle i’r Tywysog ailymweld â rhai o’r lleodd yr ymwelodd â nhw hanner can mlynedd yn ôl, gan gynnwys Abertawe a Thabernacl Treforys.


Nodiadau i olygyddion
 

Am restr o ymweliadau Eu Huchelderau Brenhinol yn ystod Wythnos Cymru ewch i: https://www.princeofwales.gov.uk/diary

Rhyddheir nodyn gweithredol maes o law gyda manylion sut i ymgeisio am achrediad.

Ar Fawrth 5ed fe gynhaliodd Y Frenhines ddderbyniad i nodi hanner can mlwyddiant yr Arwisgiad.
Roedd y gwesteion yn cynnwys ffigyrau blaenllaw ym mywyd Cymru a’r Deyrnas Unedig, gan gynnwys cynrychiolwyr yr elusennau a’r sefydliadau Cymreig y mae’r Tywysog yn Noddwr arnynt, gan gynnwysPrince’s Trust Cymru,  Eisteddfod Gydwladol Llangollen a Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC.

Yn y derbyniad fe draddododd Archesgob Caergaint araith sydd i’w gweld ar y wefan hon: https://www.archbishopofcanterbury.org/speaking-and-writing/speeches/archbishop-canterburys-speech-hrh-prince-waless-50th-anniversary 


Am fwy o fanylion ar elusennau’r Tywysog ewch i  

http://www.primecymru.co.uk 
http://www.princes-trust.org.uk