Bydd Tywysog Cymru a Duges Cernyw yn treulio wythnos ym mis Gorffennaf yn dathlu mentrau a chymunedau Cymru. Bydd Eu Huchelderau Brenhinol yn ymweld â nifer o fusnesau, gan gynnwys cwmni teuluol y Village Bakery yn Wrecsam, lle byddant yn agor Academi Pobi newydd; byddant hefyd yn ymweld â Fferm Maesllwyni ger Penegoes ger Machynlleth, sy'n cynhyrchu cig oen organig; ymwelir hefyd â'r dylunwyr ffasiwn Charles a Patricia Lester yn Y Fenni a chwmni amddiffyn ac awyrofod General Dynamics UK Limited, ger Caerffili. Bydd y Dduges, sy'n Llywydd Cymdeithas Gwinllannoedd y Deyrnas Unedig, yn agor Gwindy newydd Ancre Hill yn Nhrefynwy.

Bydd y cwpl Brenhinol yn ymweld â phentrefi a threfi led led Cymru, gan gwrdd â phobl leol a rhannu ysbryd eu cymunedau. Er enghraifft, yn Llanarmon-yn-lâl ac yn ardal Llandysul byddant yn clywed sut y gweithiodd trigolion lleol gyda'u gilydd i achub eu tafarnau lleol, gyda chymorth menter Pub is the Hub, a sefydlwyd gan y Tywysog. Ymhlith uchafbwyntiau eraill yr wythnos bydd Tywysog Cymru yn ymweld â stadiwm SWALEC i gwrdd â chwaraewyr Lloegr ac Awstralia wrth iddyn nhw baratoi ar gyfer cyfres gemau prawf y Lludw, a bydd Eu Huchelderau Brenhinol yn ymweld ag Eisteddfod Gydwladol Llangollen, y mae Ei Uchelder Brenhinol yn Noddwr arni.

Bob haf, bydd Eu Huchelderau Brenhinol yn treulio wythnos yn Llwynywermod, eu ty fferm Cymreig ger Llanymddyfri yn Sir Gaerfyrddin, gan ymweld â gwahanol rannau o Gymru.  Y mae'r Tywysog a'r Dduges hefyd yn cynnal digwyddiadau yn Llwynywermod; eleni, bydd y digwyddiadu yno yn cynnwys noson o gerddoriaeth dan ofal Coleg Cerdd a Drama Cymru. Bydd Ei Huchelder Brenhinol yn cynnal parti te ar gyfer plant hosbis Ty Hafan, gan gynnwys adloniant gan Opera Ieuenctid Caerfyrddin. Y mae'r Tywysog yn Noddwr ar hosbis Ty Hafan ac mae'r Dduges yn Noddwr ar y cwmni opera.  Bydd y cwpl hefyd yn ymweld â'r ardal leol –  gyda Ei Uchelder Brenhinol yn dadorchuddio peiriant Pelydr-X ac yn cyfarfod â staff a chleifion yn Ysbyty Llanymddyfri tra bydd Ei Huchelder Brenhinol yn mynychu Gwyl Flodau gyntaf pentref Rhandir-mwyn ac yn cyfarfod â rhai o'r grwpiau cymunedol sydd yn defnyddio YMCA Llanymddyfri.

Bydd y Tywysog hefyd yn cynnal nifer o ddigwyddiadau er budd ei elusennau. Yn ystod ei ymweliad â Stadiwm SWALEC, bydd Ei Uchelder Brenhinol yn treulio amser gyda phobl ifanc sydd yn cymryd rhan mewn rhaglen hyfforddi lletygarwch dan ofal Ymddiriedolaeth y Tywysog; bydd hefyd yn ymweld â 'Too Good To Waste', sef canolfan a menter gymunedol a sefydlwyd gan yr Ymddiriedolaeth ac sydd yn hybu ailgylchu ac ailddefnyddio. Yng Ngharchar y Parc ger Pen-y-bont ar Ogwr, bydd yn cwrdd â throseddwyr ifanc sydd yn cymryd rhan mewn rhaglen hyfforddiant peldroed dan ofal yr Ymddiriedolaeth. Ym mhlasty hanesyddol Nanteos ger Aberystwyth, bydd y Tywysog yn mynychu digwyddiadau er budd Menter Mynyddoedd y Cambrian, sydd yn ceisio helpu ffermwyr yr ardal, a'i elusen PRIME Cymru, sy'n darparu cymorth ymarferol i bobl 50 a throsodd sydd yn dymuno aros yn weithgar yn economaidd.

Dywedodd llefarydd ar ran Clarence House: 'Y mae'r Tywysog a'r Dduges bob amser ym mwynhau eu hymweliad haf blynyddol â Chymru. Maen nhw'n edrych ymlaen yn fawr at ymwneud â chymunedau mewn rhannau gwahanol o'r wlad, a gweld mentergarwch Cymru yn ei holl amrywiaeth eang.'    

Nodiadau ar gyfer Golygyddion